Avatar
Stella Ahontowa
@StrelA

Автор ничего о себе не написал

  • женский
  • 13 февраля 2017, 15:30
  • 13 февраля 2017, 15:30
  • 13 февраля 2017
  • avatar 13 февраля 2017, 15:34 StrelA прокомментировала топик «Вторая жизнь спортивного снаряжения»
    Interesnaya idea. moghno osvobodit kladovuyu i balkon. Da i sosedi budut raduy izbavitsya ot nenughnih im sportostatkov.